DOO "BIRO AURA"
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12
35000 JAGODINA
035/244-475
035/223-122

AGENCIJA ZA PRAVNE USLUGE
"IUSTITIA"
vl. MIRJANA VELIČKOVIĆ
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12
35000 JAGODINA
035/244-475
n

OBRASCI ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANJE PORESA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PIO

OBRASCI VEZANI ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE

ISPLATNA LISTA RADNIKA

KARTON EVIDENCIJE ZARADE RADNIKA

OBRAZAC OZ-OBRAČUN SREDSTAVA ZA ISPLATU ZARADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

OBRAZAC ZOK-SPISAK IZDATIH ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

OBRAZAC ZOP-SPISAK IZDATIH POTVRDA ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

PRIMER OBRASCA ZA IZDAVANJE MARKICA ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA ZAPOSLENIH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

OBRAZAC MOD SA PRILOZIMA-ZAHTEV ZA MIROVANJE I OTPIS DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OBRASCI ZA OSIGURANJA

OBRASCI ZA PRIJAVU U REGISTAR POSLODAVACA

OBRASCI PRIJAVA I IZVEŠTAJA

OBRASCI VEZANI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA VEZIVANJE STAŽA OSIGURANJA

OBRASCI M-UN I M-UNK KOJI SE PODNOSE PRI ISPLATI NAKNADA PO UGOVORIMA O DELU, AUTORSKIM UGOVORIMA I DRUGIM UGOVORIMA

SPISAK OBRAČUNATIH NAKNADA I ISPLATE NAKNADA - NZ1

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI

OBRAZAC ZIP - OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA

OBRASCI U VEZI SA VOLONTIRANJEM

OBRASCI UZ UREDBU O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

OBRAZAC ONSZ-OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA LICA IZ ČL.45 ST.1 I 2 ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVWEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

OBRAZAC ONSZ-I-OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA SA LICIMA SA INVALIDITETOM

OBRAZAC ONSZ-M-OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA SA LICIMA MLAŠIM OD 30 G.

OBRAZAC ONSZ-P-OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA SA PRIPRAVNICIMA

OBRAZAC INSZ-IZVEŠTAJ O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA LICA IZ ČL.45 ST.1 I 2 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA

OBRAZAC INSZ-I-IZVEŠTAJ O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA LICA SA INVALIDITETOM

OBRAZAC INSZ-M-IZVEŠTAJ O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA LICA MLAĐA OD 30G

OBRAZAC INSZ-P-IZVEŠTAJ O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA PRIPRAVNIKE

OBRAZAC I-IZJAVA O RADNOM ODNOSU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

OBRASCI IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM I OBOLJENJU U VEZI SA RADOM

OBRAZAC ZOR-X-POTVRDA O NASTUPANJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG U SMISLU PROPISA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

OBRASCI UZ PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OBRASCI VEZANI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

OBRAZAC IOSI-IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

ZAHTEV ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA

ODLUKA O PRENOŠENJU OVLAŠĆENJA ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENOG

UPUT ZDRAVSTVENOJ USTANOVI,FORMULAR ZA BANJE

SPISAK ZAPOSLENIH KOJI SE UPUĆUJU U ZDRAVSTVENO STACIONARNE USLUGE

SPORAZUM O ODREĐIVANJU ARBITRA

POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA

POTVRDA POSLODAVCA O OSTVARENOJ ZARADI I PLAĆENOM DOPRINOSU

POTVRDA O UPLAĆENOM DOPRINOSU ZA PIO

UVERENJE O UPLAĆENOM DOPRINOSU ZA PIO

OBRAZAC 1-PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE INVALIDNOSTI

OBRASCI U VEZI SA POVEZIVANJEM STAŽA

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA

ODLUKA O REGRESU I TOPLOM OBROKU

ODLUKA O PROMENI DIREKTORA

ODLUKA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA

REŠENJE O PLAĆENOM ODSUSTVU

REŠENJE O UPUĆIVANJU NA PLAĆENO ODSUSTVO

REŠENJE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU

REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA

REŠENJE O PREKOVREMENOM RADU

REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU I ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA

REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI NEGE OBOLELE OSOBE

REŠENJE O ODSUSTVU SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

REŠENJE O UDALJENJU SA RADA

REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU

REŠENJE O ISPLATI NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM USLED PRETRPLJENE POVREDE ILI ŠTETE NA RADU ILI U VEZI SA RADOM

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA

PREGLED BROJA ZAPOSLENIH,KOEFICIJENATA I ISPLAĆENIH ZARADA IZ BUDŽETA LOKALNE SMOUPRAVE ZA OPŠTINSKU UPRAVU

OBRAZAC PL-IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE

OBRASCI UZ PRAVILNIK O NAČINU OBRADE I ISPLATE PLATA,DODATAKA I NAKNADA PLATA ZAPOSLENIH, ODNOSNO NAKNADA LICA ANGAŽOVANIH PO UGOVORU KOD INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

PRILOZI I OBRASCI UZ PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU CRVENI KRST SRBIJE ODNOSNO ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆI,ORGANIZOVANJE I SPROVODJENJE ISPITA

OBRASCI UZ PRAVILNIK O POSEBNOJ OBUCI,POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

OBRASCI VEZANI ZA POSTUPAK OSTVARENJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

OBRASCI UZ PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

OBRASCI UZ PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA TRŽIŠNOG INSPEKTORA

OBRAZAC UZ PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U LOVSTVU

Za popunjavanje formulara i obrazaca morate imati instaliran Adobe Reader CE 5.0 (omogućava pisanje ćiriličnim pismom). Pre instalacije morate sa računara obrisati staru verziju programa. Pokrenite instalaciju OVDE.
 
a